www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Изчисляване на възнаграждения

Все повече компании предпочитат изнасянето на дейностите по изчисляване на възнагражденията към външен доставчик на услуги, защото:
 • това е рутинен бизнес процес, неизменно съпътстващ дейността на всяка компания, но не е основен за нея;
 • тази дейност не е източник на печалба;
 • качественото изчисляване (особено при голям брой служители с различни длъжности) изисква инвестиция в ресурси – компютърни системи и софтуер, надеждни хранилища за данни, обучени специалисти и др.;
 • рискът от грешки е голям, а при аутсорсинга отговорността се прехвърля на външния изпълнител;
 • ако изчисляването се извършва от собствени служители, трудно се спазват принципите на конфиденциалност и информацията лесно може да се разпространи в организацията.
ТехноЛогика предлага уникална услуга за аутсорсинг на изчисляване на възнагражденията, като предоставя на клиентите си и възможността отдалечено да използват пълния набор от процедури за подбор, администриране, оценка, обучение и развитие на служителите на системата за управление на човешки ресурси HeRMeS®.

Аутсорсингът на изчисляване на възнагражденията на ТехноЛогика може да се комбинира с използване на различни Self Service процедури от HeRMeS®. Така мениджърите от всички нива в управлението и служителите извън отдел „Човешки ресурси” получават автоматизиран достъп до информация и действия, които съответстват на тяхната роля в организацията.

Self Service модулите в HeRMeS® дават възможност на служителите и мениджърите да виждат определена информация и сами да извършват конкретни действия в рамките на различни процеси по УЧР – подбор, отпуски, създаване и управление на графици, изпитен център за оценка на квалификацията и др. Това премахва нуждата от обработка и придвижване на голям брой хартиени документи, а от друга страна осигурява по-добрата информираност на служителите и по-лесното им приобщаване към политиките и културата на организацията.

Използвайки HeRMeS® за аутсорсинг услугите, ние сме в състояние да дефинираме и поддържаме абсолютно идентична структура на разходните центрове, като тази в основната ERP или финансова система, а за всеки разходен център можем да имаме няколко аналитични дименсии. В този случай можем да разработим интерфейс за автоматично прехвърляне на изчислените възнаграждения в други, външни системи: ERP, счетоводни, банкови и др. 

ТехноЛогика извършва следните дейности, предоставяйки аутсорсинг услуги за изчисляване на възнаграждения:
 • въвеждане и управление на оперативна информация за назначаване и преназначаване на служителите, отсъствия по болест и полагаем отпуск, извънреден труд, графици и смени, премии и бонуси, служебни бележки;
 • изчисляване на месечното възнаграждение на всеки служител съгласно действащото законодателство и фирмената политика на клиента;
 • последващо генериране на файлове за импорт в  банкови, счетоводни, системи за финансови анализи, както и към външни институции: НАП, НОИ, НСИ, ИА, „ГИТ”;
 • генериране на аналитична информация, рекапитулации, ведомости, обобщения по центрове на разходи и персонални документи – служебни бележки за ДОД, удостоверения за доход, служебни бележки, УП2, УП3 и др.;
 • генериране и разпечатване на фишове;
 • изчисляване на хонорари по граждански договори, договори за управление и контрол и предоставяне на необходимите документи;
 • извеждане на специфични за клиента справки, подпомагащи вземането на управленски решения.
ТехноЛогика разполага със собствен информационен център, оборудван с всички необходими ресурси за работа със софтуера за УЧР HeRMeS® - хардуер (сървъри и принтери), лицензиран софтуер (операционна система, СУБД Oracle) и комуникации. Този център предоставя възможността клиентите да използват отдалечено желаната функционалност на системата без да им се налага да администрират база данни, поддържат техника и необходимия софтуер.

ТехноЛогика е регистрирана според изискванията на Закона за защита на личните данни като администратор на лични данни и гарантира пълна конфиденциалност и сигурност на достъпа до цялата информация.

Клиенти на ТехноЛогика за аутсорсинг на изчисляване на възнаграждения са големи български и международни компании от различни сектори.

Полезна информация


Контакти:

Екатерина Кръстева
Ръководител отдел
"Аутсорсинг изчисляване на възнаграждения"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.330
е-mail: outsourcing@hermes.bg

1421 София
ул."Червена стена" 46