www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Моделиране на бизнес процеси

Днес понятията "процесен подход" и "управление на бизнес процеси" се използват много широко в сферата на бизнес управлението и информационните технологии. Съществуват множество гледни точки относно съдържанието на тези термини, но в ТехноЛогика сме възприели следните дефиниции:
 • Бизнес процес представлява свързан набор от повтарящи се действия в точно определен ред, които преобразуват входящи ресурси в краен продукт в съответствие с предварително установени правила и създават стойност за клиента
 • Управление на бизнес процеси e систематичен подход за непрекъснато усъвършенстване дейността на организацията чрез идентифициране, моделиране, внедряване, изпълнение, измерване, анализ и оптимизиране на бизнес процеси с цел изпълнение на целите в една организация.
Процесният подход представлява едно от най-успешните средства за усъвършенстване дейността на компанията, подобряване на конкурентоспособността, повишаване на ефективността, намаляване на разходите и повишаване на удовлетвореността на клиентите и служителите. Той позволява на ръководителите не само да определят и управляват ключовите бизнес процеси и техните резултати, създаващи добавена стойност за компанията, но и да насочва усилията на отделните функционални звена към общ резултат, ориентиран към клиента.

С използването на процесния подход компанията става по-гъвкава спрямо променящите се условия на външната среда, а ръководството успешно може да реализира следните цели:
 • структуриране на дейностите в организацията и ефективно разпределение на отговорностите между звената;
 • систематично подобрение на дейностите в организацията;
 • изграждане на адекватна организационна структура;
 • внедряване на информационни системи (CRM, SCM, HRMS);
 • внедряване на системи за управление на качеството;
 • разпространение на знанието за дейността на организацията до всяко работно място;
 • разработване на регламенти за работа;
 • проектиране на нови бизнес направления и бизнес процеси;
 • повишаване удовлетвореността на клиентите и служителите.
Управлението на бизнес процеси е цикличен процес, който включва:
 • диагностика на текущото състояние в организацията;
 • моделиране на архитектура на организацията в текущо състояние чрез набор от взаимосвързани диаграми;
 • анализ на процесите за установяване на слаби места и дефиниране на предложения за подобрение;
 • отразяване на приетите предложения за подобрение в разработените модели;
 • внедряване на подобрените процеси за реално изпълнение в организацията – обикновено с участие на информационни системи;
 • наблюдение и контрол – следене на ключови показатели, измерване резултатите от процесите, така че да се установи доколко се постигат поставените цели.


Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bpm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3